Store

 

 

Aresooye-Asar

SKU 0000000
$9.90
In stock
1
Product Details

نور تازه و باشکوه مربوط به کلام خدا ذهن خواننده را چنان روشن می کند که گویی عمق مفاهیم کلام خدا را از قبل می شناخته است

در زندگی انسان ها صرف نظر از نژاد و وضعیت زندگی آرزوهای غیر قابل وصفی برای رسیدن به چیزی وجود دارد که آنان در حال حاضر از داشتن آن محرومند. این آرزو و اشتیاق از جانب خدایی که رحمت و فیض او بی کران است در سرشت هر انسانی جای داده شده است تا که انسان با شرایط و یا دریافت های خود چه بد چه خوب و یا بهتر نتواند ارضاء شود.

Save this product for later

Share This: